OBCHODNÍ PODMÍNKY

Pro vodácké akce platí tyto storno podmínky:


DRONTE OHŘE s.r.o.


jednatel: Vladimír Šeda 734 146 156

sídlo: Vodácké Centrum Pobřežní 206/11 Kynšperk nad Ohří 357 51

IČO: 08734348

DIČ: CZ08734348

Bankovní spojení: 2101731194/2010

Rezervaci je nutno měnit a případně zrušit písemně mailem, nebo telefonicky podle kontaktů příslušné akce v pracovní době půjčovny od 8 do 18 hodin, poslední den před akcí změny nepřijímáme. Neposlání platby v termínu rezervaci automaticky neruší.


Při zrušení, nebo změně rezervace je nájemce povinen uhradit stornopoplatek:


 • Při stornu více než 4 dny před akcí - 10% ceny.
 • Při stornu objednávky s platbou předem 4 a méně dní před akcí - 100% ceny.
 • Při neodebrání objednaného vybavení objednávky s platbou na místě - 10% ceny.
 • Při předčasném ukončení, nebo jiné změně v průběhu plavby - 100% ceny.
 • Při změně vybavení, kdy se cena objednávky sníží, je stornopoplatek vypočten z rozdílu ceny mezi původní a upravenou objednávkou.

Půjčovna vodáckých potřeb DRONTE, Akreditovaná vodácká škola DRONTE, Agentura DRONTE


Dronte, s.r.o.

Nad vodovodem 8, Praha 10, 100 00

IČO : 27604543 

DIČ : CZ27604543

www.dronte.cz, pujcovna@dronte.cz

tel.: 775 86 86 86


uzavírá smlouvu o nájmu vybavení jako pronajímatel písemně na základě objednávky nájemce.


OBJEDNÁVKA:


Objednávku je možné učinit přes internetový formulář na stránkách www.dronte.cz, mailem na adrese příslušné řeky, na pujcovna@dronte.cz, nebo telefonicky na čísle uvedeném v kontaktech příslušné řeky.


Nájemce uvede v objednávce své jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, mailové spojení a při přebírání vybavení předloží svůj Občanský průkaz, nebo jiný průkaz totožnosti.


V týdnu od 1. do 7.7. dáváme přednost objednávkám s platbou předem na více než 3 dny.


REZERVACE:


Po zadání je objednávka zpracována, a pokud je vybavení k dispozici, je schválena a objednané položky jsou závazně rezervovány. Zpráva je odeslána nájemci mailem spolu s pokyny k platbě.


PLATBA:


Objednávky s platbou předem:


U objednávky s platbou předem je nájemce mailem vyzván k zaplacení do 12 dnů na náš účet. Pokud datum plavby začíná dříve než za 12 dní, musí být objednávka zaplacena nejpozději 5 dní před začátkem plavby. Pokud není v tomto termínu objednávka zaplacena, ceny se automaticky přepočtou na ceny objednávky s platbou na místě. Neposlání platby v termínu neruší automaticky rezervaci. Případný doplatek za doobjednávku může být zaplacen v hotovosti při přebírání lodí.


Po domluvě je možné zaplatit objednávku hotově na některé z našich poboček.


Dronte s.r.o. si vyhrazuje právo v případě nezaplacení rezervace v termínu, rezervaci jednostranně zrušit.


Objednávky s platbou na místě:


U objednávky s platbou na místě je nájemce mailem vyzván k zaplacení zálohy 10% ceny vybavení do 10 dnů na náš účet. Zaplacením zálohy jsou lodě rezervované, zbytek může být zaplacen až při přebírání vybavení v hotovosti podle skutečně odebraného množství. Neposlání platby v termínu neruší automaticky rezervaci. V žádné pobočce půjčovny Dronte nelze platit kartou.


ZMĚNY A RUŠENÍ OBJEDNÁVEK:


Zrušení a změna rezervace ze strany nájemce:


Rezervaci je nutno měnit a případně zrušit písemně mailem, nebo telefonicky podle kontaktů příslušné řeky v pracovní době půjčovny od 8 do 18 hodin, poslední den do 15 hodin. Neposlání platby v termínu rezervaci automaticky neruší.


Při zrušení, nebo změně rezervace je nájemce povinen uhradit stornopoplatek:


 • Při stornu více než 2 dny před akcí - 10% ceny.
 • Při stornu objednávky s platbou předem 2 a méně dní před akcí - 100% ceny.
 • Při neodebrání objednaného vybavení objednávky s platbou na místě - 10% ceny.
 • Při předčasném ukončení, nebo jiné změně v průběhu plavby - 100% ceny.
 • Při změně vybavení, nebo délky trasy rezervace, kdy se cena objednávky sníží, je stornopoplatek vypočten z rozdílu ceny mezi původní a upravenou objednávkou.

Cenou se rozumí pouze cena za vybavení bez ceny dopravy a převozu bagáže.


Uvedené storno podmínky jsou platné, pokud není u konkrétní akce stanoveno jinak.


Zrušení a změna rezervace ze strany půjčovny:


Půjčovna nenese odpovědnost za počasí a stav vody. V případě sucha, nebo povodní si Dronte s.r.o. vyhrazuje právo nabídnout plavbu na jiném úseku, nebo řece. Po dohodě lze naplánovat i změnu termínu výpůjčky. O této situaci neprodleně informuje nájemce mailem, nebo telefonicky. Pokud nájemce nabídku odmítne, zruší půjčovna výpůjčky na takto ohroženém úseku řeky bez náhrady.


Limity splavnosti se řídí hodnotami uvedenými na www.vodackanavigace.cz. Pro nafukovací plavidla mohou být požadovány limity vyšší.


SLEVY:


Věrnostní sleva:


Minimálně 3%, nad 25 0000 6% z ceny vybavení v objednávce - máte jí automaticky, pokud jste si zadali objednávku přes internetový formulář a měli jste letos nebo minulý rok u nás realizovanou a vrácenou objednávku.


Na všech řekách udělujeme věrnostní slevu ve výši až 13 %! Výši slevy určujeme podle velikosti minulých výpůjček.


Množstevní sleva:


 • 3% z ceny objednávky, pokud cena objednaného vybavení přesahuje 3 000 Kč
 • 5% z ceny objednávky, pokud cena objednaného vybavení přesahuje 5 000 Kč
 • 10% z ceny objednávky, pokud cena objednaného vybavení přesahuje 15 000 Kč
 • 12% z ceny objednávky, pokud cena objednaného vybavení přesahuje 25 000 Kč

Slevy pro školy a oddíly:


Školy a oddíly mají právo na slevu 25%. Tuto slevu není možné kombinovat s žádnou další slevou. V objednávce musí být uvedeno IČO organizace.


Dosažené slevy se SČÍTAJÍ. Celková sleva nemůže přesáhnout 25%. Sleva se vypočítává pouze z ceny za objednaný materiál bez dopravy a bez přepravy bagáže. Na slevu není právní nárok. Sleva je přiznána klientům, kteří nemají žádné nevypořádané pohledávky vůči Dronte s.r.o.


POJIŠTĚNÍ:


Pojištění proti poškození zapůjčeného materiálu je zahrnuto v ceně výpůjčky. Hodnota spoluúčasti nájemce při poškození, nebo zničení vybavení je součástí smlouvy o výpůjčce.

Jiné pojištění není možné v naší půjčovně sjednat.

Pojištění se týká pouze výpůjček v České republice a na Slovensku.

Pojištění se nevztahuje na poškození vybavení používáním v rozporu s podmínkami smlouvy a úmyslným poškozením.

PODMÍNKY SMLOUVY O NÁJMU VYBAVENÍ:


Podpisem smlouvy nájemce přebírá do dočasného nájmu vybavení uvedené ve smlouvě na dobu uvedenou ve smlouvě. Při převzetí je nájemce povinen vybavení zkontrolovat a podpisem smlouvy stvrzuje, že vybavení převzal v pořádku.

Úhrada nájemného, pokud nebyla uhrazena předem na účet, se provádí při podpisu smlouvy o nájmu vybavení.

Nájemce je povinen užívat vybavení pouze k účelu, ke kterému je určeno a to obvyklým způsobem. Není oprávněn provádět na vybavení jakékoli úpravy bez výslovného souhlasu pronajímatele.

Nájemce je povinen zacházet s vybavením šetrně tak, aby nedošlo ke škodě na vybavení a k jeho nadměrnému opotřebení. Vybavení dle smlouvy je určeno pro vodní turistiku a je nutné je chránit před poškozením teplem (např. oheň). Nafukovací lodě je nutné na břehu, zejména na slunci ufukovat, aby nepraskly.)

Vybavení musí být vráceno čisté kompletní a nepoškozené. (Nafukovací lodě se předávají i přebírají nafouknuté.)

Případné poškození nebo závady na vybavení vzniklé z nedbalosti, nesprávným užíváním nebo z jiných příčin zaviněných či způsobených nájemcem (včetně situace, kdy nebude znám viník), hradí v plné výši nájemce.

Vybavení může používat pouze nájemce a osoby určené nájemcem. Za poškození vybavení osobou, které nájemce vybavení svěřil, nese odpovědnost sám nájemce.

Nájemce je povinen zabezpečit zapůjčené vybavení před krádeží. V případě krádeže vybavení je nájemce povinen neprodleně ohlásit událost Policii ČR a předložit pronajímateli protokol o ohlášení krádeže.

V případě nevrácení vybavení z jakýchkoliv důvodů, je nájemce povinen uhradit částku, která je uvedena ve Smlouvě o nájmu vybavení, pod heslem Pořizovací hodnota.

V případě, že nájemce není schopen na místě uhradit pokutu za pozdní vrácení, poškození, ztrátu, nebo zničení vybavení, je povinen na místě podepsat dohodu o uznání dluhu a částku poukázat převodem na účet Dronte s.r.o. s VS čísla objednávky a to do 14 dnů od podpisu této dohody.

V případě porušení stanovených Podmínek smlouvy o nájmu vybavení ze strany nájemce, má pronajímatel právo ukončit jednostranně smlouvu dnem, kdy zjistí toto porušení. Nájemce je povinen v tomto případě okamžitě na požádání pronajímatele vrátit veškeré zapůjčené vybavení a uhradit s tím spojené veškeré náklady.

Právo užívat vybavení zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána. Po zániku práva užívat vybavení je nájemce povinen jej vrátit v místě a čase uvedeném ve smlouvě, nebo dle písemné dohody.

V případě nedodržení sjednané doby a místa vrácení vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli náklady spojené s vrácením vybavení do sjednaného místa dle ceníku. Za nevrácení vybavení dle podmínek smlouvy se sjednává mezi účastníky pokuta ve výši 300 Kč za každou započatou hodinu, případně dvojnásobku denní sazby nájemného za každý započatý kalendářní den prodlení a to až do jeho vrácení.

Nájemce je povinen se seznámit a dodržovat předpisy související s pohybem vodáků, které jsou platné na sjížděný úsek řeky či jiné lokality.

Lodě jsou určeny na tyto stupně obtížnosti: kanoe plastová otevřená – do stupně WW 1, kanoe plastová zavřená, nafukovací kanoe Palava – do stupně WW 2, kajak plastový, raft, nafukovací kanoe Baraka – WW 3.

PODMÍNKY SMLOUVY O PŘEVOZU ZAVAZADEL:


Převoz zavazadel je možné objednat nejpozději 3 dny předem v objednávce o výpůjčce vybavení a to pouze na řekách a do míst, kde je tato služba zajištěna. Cena se řídí ceníkem na příslušné řece.

V případě převozu jednotlivých zavazadel, musí být tato sbalena tak, aby se s nimi dalo dobře manipulovat a nehrozilo jejich poškození, nebo zničení a aby neohrožovala ostatní zavazadla.

Zavazadla se předávají k převozu v době určené k výdeji lodí a přebírají se rovněž v této době, pokud není dohodnuto jinak.

V případě přistavení vleku pro převoz zavazadel skupině, si nájemci zavazadla uloží do vleku sami tak, aby nedošlo k jejich poškození, a poté vlek uzamknou. Za uložení a stav zavazadel plně zodpovídají sami. Pronajímatel vlek převeze během dne do cílového místa a ponechá uzamčený.

V případě ztráty, nebo poškození zavazadla si může nájemce nárokovat náhradu škody do maximální výše 200 Kč za kus.

Převoz prázdných zavazadel z místa startu do místa cíle se řídí zvláštními pravidly na každé řece.

V případě nevyzvednutí zavazadla v určeném čase zaplatí nájemce smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každou započatou hodinu.

Služba je poskytována pouze současně s výpůjčkou lodí od půjčovny Dronte.  

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:


Nájemce používá vybavení na vlastní nebezpečí. Pronajímatel nenese odpovědnost za škody a úrazy způsobené provozem plavidla.

Půjčovna nenese zodpovědnost za vodotěsnost barelů a lodních pytlů. Doporučuje do nich balit věci do vodotěsných obalů.

Společnost Dronte s.r.o. je oprávněna změnit tyto obchodní podmínky. Uzavřené smlouvy se řídí podmínkami platnými v době jejich podpisu.

Neplatnost některého ustanovení nemá vliv na neplatnost celých těchto obchodních podmínek.

Podpisem smlouvy souhlasí nájemce s pořizováním fotografické a video dokumentace, která může být použita k propagaci půjčovny.

Podpisem smlouvy nájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely smlouvy. Objednávkový systém pracuje v souladu s GDPR. 

Objednáním vybavení a podpisem smlouvy nájemce souhlasí se zněním těchto obchodních podmínek.

Nájemce při podpisu smlouvy přebírá jedno vyhotovení smlouvy o nájmu vybavení.

AHÓÓÓÓÓJ!

© DRONTE s.r.o., 2000-2024. Všechna práva vyhrazena.

Přejít nahoru